Szanowni Państwo,

W związku z zamiarem połączenia spółki Park Wodny w Krakowie Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Dobrego Pasterza 126, 31-416 Kraków, o kapitale zakładowym w wysokości 37.100.000,00 zł (w całości wpłaconym), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, pod numerem KRS: 0000299207, REGON: 356389500, NIP: 9451958299 (zwana dalej: „Spółką Przejmującą”) ze spółką HOTEL SWING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Dobrego Pasterza 124, 31-416 Kraków, o kapitale zakładowym w wysokości 14.506.800,00 zł, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, pod numerem KRS: 0000114858, REGON: 357048496, NIP: 9451888096 (zwana dalej: „Spółką Przejmowaną”) zarządy spółek, działając na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych w dniu 29 kwietnia 2024 r. uzgodniły plan połączenia ww. spółek (dalej: „Plan Połączenia”). W związku z powyższym, Zarząd, na podstawie art. 500 § 2 i 2(1) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan Połączenia.

Plan połączenia – załącznik