Akcjonariusze

DEMATERIALIZACJA AKCJI

Spółka Park Wodny w Krakowie SA z siedzibą w Krakowie informuje, że na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798), wprowadzony został obowiązek dematerializacji wszystkich akcji spółki – począwszy  od dnia 01 marca 2021 roku. Zgodnie z powołaną wyżej ustawą:

  • Akcje nie będą miały formy fizycznego dokumentu, przyjmą natomiast formę zapisu elektronicznego,
  • Akcje w formie zapisu elektronicznego zostaną zarejestrowane w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.
  • Elektroniczny rejestr akcjonariuszy mogą prowadzić jedynie podmioty do tego uprawnione, na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (m.in. domy maklerskie).
  • Począwszy od dnia 01 marca 2021 roku wobec spółki za akcjonariusza uważać się będzie tylko osobę, która będzie wpisana do rejestru akcjonariuszy.
  • Moc obowiązująca dokumentów akcji dotychczas wystawionych przez spółkę wygaśnie, z zastrzeżeniem, że dotychczasowe dokumenty akcji zachowają moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie powołanej wyżej ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych.

Akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką na podane niżej dane teleadresowe:

Park Wodny w Krakowie S.A.

ul. Dobrego Pasterza 126, 31-416 Kraków

e-mail: sekretariat@parkwodny.pl

tel. 12 61 63 102