INFORMACJA SPÓŁKI PARK WODNY W KRAKOWIE SA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – AKCJONARIUSZY, ICH PEŁNOMOCNIKÓW

(OSÓB PODLEGAJĄCYCH WPISANIU DO REJESTRU AKCJONARIUSZY, BĘDĄCYCH WŁAŚCICIELAMI INSTRUMENTÓW REJESTROWYCH (akcje, warranty subskrypcyjne, świadectwa użytkowe, świadectwa założycielskie, inne tytuły uczestnictwa w dochodach lub podziale majątku Spółki oraz prawa poboru, OSÓB ICH REPREZENTUJĄCYCH)

OSÓB UPRAWNIONYCH 

(OSÓB MAJĄCYCH INTERES PRAWNY W ŻĄDANIU DOKONANIA WPISU W REJESTRZE AKCJONARIUSZY, ZASTAWNIKÓW, UŻYTKOWNIKÓW UPRAWNIONYCH DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU)

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:
 
1.Administrator danych
 
Administratorem danych osobowych jest Park Wodny w Krakowie S.A. z siedzibą w Krakowie, z adresem: ul. Dobrego Pasterza 126,  31-416 Kraków, tel.: (12) 61 63 102, e-mail: sekretariat@parkwodny.pl, zwany dalej „Spółką”.
 
2.Inspektor Ochrony Danych
 
Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych (kontakt e-mail: inspektor@parkwodny.pl, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych.
 
3.Kategorie danych osobowych – zwykłych dot. osób fizycznych
 
Spółka przetwarzać może kategorie danych osobowych: akcjonariuszy, ich pełnomocników, osób uprawnionych,

– będących identyfikatorami niezbędnymi w zakresie ściśle określonym przepisami prawa (np.: imię i nazwisko, nr PESEL, dane adresowe),

– będących danymi kontaktowymi w zakresie wyrażonej zgody na utrzymywanie komunikacji telefonicznej, elektronicznej.
 
4.Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

a) Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO:

 • w celu wypełnienia praw przysługujących lub obowiązków ciążących na Administratorze, a wynikających z obowiązujących przepisów, w szczególności: z ustawy Kodeks spółek handlowych
 • w celu zapewnienia realizacji uprawnień/obowiązków wobec akcjonariuszy, ich pełnomocników, osób uprawnionych – jak również w celu prowadzenia wymaganej prawem dokumentacji księgowej i podatkowej.

b)Dane osobowe mogą być przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

 • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności polegających na utrzymywaniu niezbędnej komunikacji, zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub na ewentualnym ustaleniu i dochodzeniu praw lub obrony przed roszczeniami, jak również (o ile będzie to miało związek z działalnością Spółki) w celach pobocznych, np.: przeprowadzania audytów.

 
5.Udostępnienie danych osobowych
 
Dane osobowe będą lub mogą być udostępniane przez Spółkę:

 1. Instytucji finansowej uprawnionej ustawowo do prowadzenia rejestru akcjonariuszy, w świetle art. 328(1) ─ 328(15) Kodeksu spółek handlowych (Spółka zawarła umowę w tym zakresie z Bankiem : Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa); W związku z udostępnieniem danych, PKO BP BM będzie pełnił funkcję Administratora danych osobowych w związku z prowadzonym Rejestrem,
 2. Innym akcjonariuszom, osobom uprawnionym, podmiotom świadczącym usługi zewnętrzne na rzecz Spółki w zakresie niezbędnym do jej funkcjonowania, w tym do organizowania i prowadzenia Walnego Zgromadzenia, usług o charakterze technicznym i organizacyjnym, wyłącznie w ramach stosownego umocowania prawnego;
 3. Innym podmiotom i organom, którym Spółka jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 
6.Okres przechowywania danych osobowych
 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, a określony przepisami prawa, w tym na czas wymagany do ustalenia, dochodzenia, obrony ewentualnych roszczeń.
 
7.Przysługujące prawa
 
W związku z przetwarzaniem przez Spółkę danych osobowych, osobom fizycznym, których dane dotyczą przysługuje:

 • prawo dostępu do danych osobowych – zgodnie z art. 15 Rozporządzenia,
 • prawo do sprostowania danych osobowych – zgodnie a art. 16 Rozporządzenia,
 • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) – zgodnie z art. 17 Rozporządzenia,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – zgodnie z art. 18 Rozporządzenia,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – zgodnie z art. 21 Rozporządzenia,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,.

 
8.Wymóg podania danych
 
Dane osobowe są niezbędne do wykonania praw i obowiązków Spółki wynikających z mocy prawa.
 
9.Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji  międzynarodowej:
 
Spółka nie przekazuje danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 
10.Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
 
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.