POLITYKA PRYWATNOŚCI

Park Wodny w Krakowie S.A. z siedzibą w Krakowie zobowiązuje się do poszanowania Państwa prywatności poprzez dołożenie wszelkich starań w zakresie właściwej ochrony powierzonych nam danych osobowych.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z zapisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (zwanego dalej „RODO”) pragniemy poinformować, iż:

 1. Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Park Wodny w Krakowie S.A. (zwana dalej „Parkiem Wodnym”), adres: ul. Dobrego Pasterza 126, 31-416 Kraków, telefon:12 61 63 190, -191, e-mail: biuro@parkwodny.pl
 
W przypadku skorzystania przez Panią/Pana z usług Parku Wodnego za pośrednictwem innych Podmiotów – Partnerów Parku Wodnego (zwanych dalej „Podmiotami pośredniczącymi”), także te Podmioty przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w zakresie ich udostępnienia przez Panią/Pana. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Podmioty pośredniczące określone zostały w ich procedurach i politykach prywatności, wobec czego zachęcamy do zapoznania się z nimi.

 1. Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Park Wodny powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych: e-mail: inspektor@parkwodny.pl

 1. Cele przetwarzania danych osobowych, podstawy prawne oraz obowiązek podania danych:

3.1. Park Wodny może przetwarzać  Pani/Pana dane osobowe w niezbędnym zakresie na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu spełnienia obowiązków i realizacji uprawnień w ramach zawartych umów, w szczególności dotyczących :

 • realizacji usług rekreacyjnych i sportowych,
 • realizacji usług gastronomicznych,
 • realizacji imprez okolicznościowych,
 • udostępniania pomieszczeń konferencyjnych, szkoleniowych, sportowych,
 • wynajmu lokali.

 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich brak uniemożliwi Pani/Panu zawarcie i realizację umowy.
 
3.2. Park Wodny może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w niezbędnym zakresie na mocy art. 6 ust. 1 lit. c) lub f) RODO, dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na Parku Wodnym lub realizacji prawnie uzasadnionych interesów Parku Wodnego, w celu:

 • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, m.in. poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego we wszystkich strefach publicznych wewnątrz obiektu oraz w bezpośrednim jego otoczeniu,
 • rozpatrywania ewentualnych reklamacji, jak również ustalenia lub dochodzenia roszczeń bądź obrony przed roszczeniami
 • realizacji procedury postępowania z rzeczami znalezionymi na terenie obiektu Parku Wodnego,

 
3.3. Park Wodny może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na mocy art. 6 ust. 1 lit. c) lub d) RODO dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na Parku Wodnym lub ochrony żywotnych interesów osób, których dane dotyczą, w sytuacjach tego wymagających, a zaistniałych na terenie obiektu Parku Wodnego,  w szczególności gdy zachodzi konieczność udzielenia pierwszej pomocy.
 
Podanie danych osobowych we wskazanym wyżej celu  jest niezbędne do podjęcia adekwatnych działań przez Park Wodny.
 
3.4. Park Wodny może przetwarzać  Pani/Pana dane osobowe w niezbędnym zakresie na mocy art. 6 ust. 1 lit. a) RODO za Pani / Pana dobrowolną zgodą, w celach:

 • rejestracji członkostwa w Klubie Fit Park,
 • marketingowych, informacyjnych, czy doboru adekwatnego pakietu usług promocyjnych i innych.

 
Podanie danych osobowych w ramach wyrażonej zgody ma charakter dobrowolny, a zgoda na przetwarzanie danych może być w każdym momencie wycofana. Sposób wycofania zgody oraz skutki braku wyrażenia zgody lub cofnięcia zgody Administrator określa każdorazowo w informacji udzielanej przy pozyskiwaniu danej zgody.

 1. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione:

 • pracownikom i współpracownikom Parku Wodnego posiadającym upoważnienia
  do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, zadań zleconych,
 • podmiotom pośredniczącym w korzystaniu z usług Parku Wodnego na podstawie Pani/Pana dyspozycji,
 • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Parku Wodnego w zakresie niezbędnym do ich realizacji, ale wyłącznie w ramach upoważnień lub powierzeń
  (w szczególności dostawcom usług kurierskich, podmiotom wyspecjalizowanym
  w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych, systemu monitorowania i ochrony),
 • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 1. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Park Wodny nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein);
 
W przypadku korzystania przez Panią/Pana z usług Parku Wodnego z pomocą Podmiotów pośredniczących oraz kontaktowania się z Parkiem Wodnym za pośrednictwem portali społecznościowych, czy innych kanałów komunikacyjnych, dla których usługodawcy umieścili np.: serwery poza obszarem Unii Europejskiej, Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w państwach trzecich. Park Wodny zachęca do każdorazowego zapoznawania się z procedurami i politykami prywatności tych Podmiotów czy usługodawców.

 1. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

Park Wodny będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w czasie niezbędnym do zrealizowania wybranych przez Panią/Pana usług zgodnie z umową oraz będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres wymagany przepisami prawa na cele archiwizacji, spełnienia wymogów obowiązujących przepisów o rachunkowości i prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz ewentualne rozstrzyganie wzajemnych roszczeń.
 
Dane przetwarzane w ramach monitoringu hali basenowej, jak również w ramach monitoringu w pozostałych strefach publicznych są automatycznie nadpisywane i podlegać będą przechowywaniu w okresie do 7 dni, po czym będą zastępowane danymi aktualnymi, z zastrzeżeniem sytuacji wymagających prowadzenia postępowań wyjaśniających, z uwagi na zdarzenia naruszenia bezpieczeństwa osób i mienia. Dla takich wyjątkowych sytuacji przetwarzanie danych z monitoringu odbywać się będzie adekwatnie do zaistniałych okoliczności i wymogów prawa.

 1. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania danych nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych, usunięcia danych – po upływie wymaganego przepisami prawa okresu przechowywania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych dostarczonych Parkowi Wodnemu.
 
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia w każdym czasie, a w przypadku przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec tego przetwarzania z uwagi na szczególną Pani/Pana sytuację.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani /Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania bez wcześniej wyrażonej na to zgody.
 
Zakres profilowania może być realizowany przez Park Wodny w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych na podstawie odrębnie wyrażonej zgody na ten cel, np. dotyczącej ustalenia adekwatnego pakietu usług dla Pani/Pana lub pakietu lojalnościowego (szczegółowy obowiązek informacyjny Parku Wodnego zostanie zrealizowany przy udzieleniu dobrowolnej zgody).
 
Zakres profilowania może być realizowany w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych przez Podmioty pośredniczące oraz oferujące kanały komunikacyjne na podstawie Pani/Pana wyboru i decyzji – co do skorzystania z nich. Park Wodny zachęca do każdorazowego zapoznawania się z procedurami i politykami prywatności tych Podmiotów, czy usługodawców.

 1. Stosowanie plików „cookies”:

Strona internetowa pod adresem www.parkwodny.pl oraz www.parkwodny.pl/fitpark korzysta z tzw. „cookies”. Może Pani/Pan określić warunki przechowywania lub dostępu do plików „cookies” w swojej przeglądarce.
 
Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 
Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 
Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystywanie plików „cookies” w wyżej opisany sposób, prosimy o ich wyłączenie w ustawieniach przeglądarki internetowej lub nie korzystanie z serwisu internetowego www.parkwodny.pl oraz www.parkwodny.pl/fitpark.
 
Park Wodny zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Polityce prywatności, w związku z czym zapraszamy do okresowego sprawdzenia jej treści, w szczególności przed dokonaniem rezerwacji lub skorzystaniem z usług Parku Wodnego.