PIERWSZE WEZWANIE DO ZWROTU AKCJI W ZWIĄZKU Z DEMATERIALIZACJĄ – 30.09.2020 r.

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Spółka Park Wodny w Krakowie Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Dobrego Pasterza 126, 31-416 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000299207, NIP: 9451958299, REGON: 356389500 (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy. Podmiotem wybranym przez Spółkę do prowadzenia rejestru akcjonariuszy jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział Biuro Maklerskie w Warszawie z siedzibą w Warszawie.

 

Mając na uwadze powyższe, Zarząd Spółki wzywa Akcjonariuszy Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) – w sekretariacie spółki pod adresem: ul. Dobrego Pasterza 126, 31-416 Kraków (sekretariat czynny w godz.: 9.00 – 16.00), tak, by dokumenty akcji mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

 

Zgodnie z przepisami Ustawy, moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.